ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸನಗಳು -
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೬೮, ೧೯೭೩.
ಶಾಸನ ಸಂಪದ -
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೬೮, ೧೯೭೪, ೧೯೮೭.
ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರು -
ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೭೦
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ - ೧೯೮೭.
ಶಾಸನ ವ್ಯಾಸಂಗ- ೧ -
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೭೪
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸನಸೂಚಿ -
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೭೫
ಶಾಸನ ವ್ಯಾಸಂಗ- ೨ -
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೭೫
ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸನಸೂಚಿ -
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೭೬
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸನಗಳು 
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೭೬
ಸಮಾದಿ, ಬಲಿದಾನ, ವೀರಮರಣ ಸ್ಮಾರಕಗಳು 
ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೮೦
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೧೧
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುಂಬಯಿ - ೧೯೮೨
ಶಾಸನಸೂಕ್ತಿ ಸುಧಾಣ೯ವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೯೯
ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು - ೨೦೧೧

ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ -೧೯೭೨.
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲಬರ್ಗಾ - ೧೯೭೫
ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೮೬, ೧೯೯೫
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೧೦
ಶಬ್ದಮಣಿದಪ೯ಣ ಸಂಗ್ರಹ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೫
ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೮೫,೧೯೮೮,೧೯೯೦,೧೯೯೬
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೧೦
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲಬರ್ಗಾ – ೧೯೭೮
ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಶಾಸ್ತ್ರ
ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೯೨
ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು - ೧೯೯೫
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೦೨, ೨೦೦೯
ಕನ್ನಡ ನಾಮವಿಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೮೯
ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೯೫
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೧೦
ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ , ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೯೩
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೧೦

ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ (ಪ್ರಾಚೀನ)

ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಸಂಗ್ರಹ
ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೪
ಇಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಭೂಪಾಲನ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೭
ಕೊಡಂಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜನ ಕೃತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಗಂಗಾಧರ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳ ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ೧೯೭೮
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ - ೧೯೭೯
ಆದಯ್ಯನ ಲಘು ಕೃತಿಗಳು
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ - ೧೯೮೦
ನಿಂಬಸಾಮಂತ ಚರಿತೆ
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೮೧
ಸಿರುಮನ ನಾಯಕನ ಸಾಂಗತ್ಯ
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೮೩
ಸಿರುಮನ ಚರಿತೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೯೧
ಗೊಲ್ಲಸಿರುಮನ ಚರಿತೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೯೪
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ – ೧೯೯೯
ಹೊಸ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ – ೨೦೦೦
ಕುಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ - ೨೦೦೧
ಸಿದ್ಧಮಂಕಚರಿತೆ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೨೦೦೪
ತಗರ ಪವಾಡ
ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ – ೨೦೦೪
ಬಾಲರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ – ೨೦೦೭
ಗುಂಡಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೦೮
ಹಳೆಯ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೦೮
ಕೊಡೇಕಲ ವಚನ ವಾಕ್ಯ (ಸಂ.೪)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೧
ಹರಿಹರ ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಶರಣರ ಕಥೆಗಳು
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೨
ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೬
ಬಸವಸ್ತೋತ್ರ ವಚನಗಳು
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೬
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು -೧
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೭೮
ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಾವರತ್ನಾಭರಣಸ್ತೋತ್ರ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೭೯
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು -೨
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ೧೯೮೨
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಷಟಸ್ಥಲ ವಚನ ಮಹಾಸಂಪುಟ
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೯೨
ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ -೪ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೯೨
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು– ೧೯೯೩, ೨೦೦೦
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೧
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು– ೧೯೯೩
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರ ವಚನಗಳು (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು– ೧೯೯೭

ದಾಖಲು ಸಾಹಿತ್ಯ:

ಕರ್ನಾಟ್ಕದ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳು
ಶ್ರೀ ತೋಂಟ್ದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ದಾಖಲು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಪುಟ-೧

ಜಾನಪದ:
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜಾನಪದ ಮಾರ್ಗ

 

ಸಂಶೋಧನೆ

ಕವಿರಾಜಮಾಗ೯ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೩
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೦೭
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮದ್ರಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮದ್ರಾಸ – ೧೯೭೯
ಮಾಗ೯ -೧
ನರೇಶ & ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೭೯
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೯೫, ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೨
ನರೇಶ & ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೮೮
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೯೫, ೨೦೧೦
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರ ಜೈನ ಬಸತಿಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಸೂಚಿ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೮೮
ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೯೧
ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಕರ ಕೋಶ
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ - ೧೯೯೧
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಪೀಠದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಸೂಚಿ ಸಂಪುಟ -೧, ೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಪೀಠದ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೯೨
ಮಾಗ೯ -೩
ಏಸ್ ಬಿ. ಏಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, & ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೯೭
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು -೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೪
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೦೪, ೨೦೦೭, ೨೦೧೦
ಶುಧಶೈವ ಮತ್ತು ಗೋಳಕಿಮಠ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ – ೨೦೦೫
ವೀರಶೈವ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಲ
ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳಗಾವಿ – ೨೦೦೫
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ – ೨೦೦೭
ಪಂಚಾಚಾಯ೯ರ ನಿಜಸ್ವರೂಪ – ೨೦೦೭
ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ವಿಕೃತಿ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೦೭
ಕನ್ನಡ ಅರಸರ ಅಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ೨೦೦೮
ಮಾಗ೯ -೫
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೬
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೭
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೫

ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ (ಆಧುನಿಕ)

ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ (ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೮೨, ೧೯೯೯
ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
- ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಶ್ರೀ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ - ೧೯೯೭
ಅರಟಾಳ ರುದ್ರಗೌಡರ ಚರಿತ್ರೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕೆ.ಏಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಠೆ, ಬೆಳಗಾವಿ – ೨೦೦೨
ಹಾಲಭಾವಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ – ೨೦೦೭
ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೫
ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಠೆ, ವಿಜಾಪುರ – ೨೦೦೭
ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಠೆ, ಧಾರವಾಡ – ೨೦೦೮
ರಾಷ್ಟ್ರಧಮ೯ ದ್ರಷ್ಟ್ರಾರ ಹಡೇ೯ಕರ ಮಂಜಪ್ಪ, ಸಂಪುಟ-೨ – ೨೦೦೬

ಸಂಪಾದನೆ

ದಿಗಂಬರ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೧
ಬಸವಮಾಗ೯-೧
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೮೦
ಬಸವಮಾಗ೯-೨
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೮೧
ಬಸವಮಾಗ೯-೩
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೮೫
ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೯೦
ಕನಾ೯ಟಕ ಗಾಂಧಿ ಹರ್ಡೆಕರಮಂಜಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೮೯
ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ಮಲೆನಾಡು ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಠೆ, ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರಮಠ, ಆನಂದಪುರಂ– ೧೯೯೪
ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಸಂಪುಟ ೧, ೨
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೯೮೫
ಸ್ವಾದಿ ಅರಸುಮನೆತನ
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ– ೧೯೯೫
ಬಿಳಗಿ ಅರಸುಮನೆತನ
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ– ೧೯೯೫
ಸ್ವರವಚನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸಂಪುಟ
ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೯೭
ಶಿವಾನುಭವ ಪತ್ರಿಕೆ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಶ್ರೀ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ– ೧೯೯೭
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಾ೯ಟಕ ಏಕೀಕರಣ- ಲಿಂಗಾಯತರ ಪಾತ್ರ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೯೮
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನಾ೯ಟಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ – ೧೯೯೯
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸಾಸನೂರ-ಬರೆಹ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)
ಸಾಸನೂರ ಪ್ರಕಾಶನ, ವಿಜಾಪುರ– ೨೦೦೯
ನಿವ೯ಚನ
ಬಸವಧಮ೯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾಲ್ಕಿ. – ೨೦೧೦

ಸೃಜನ

ನೀರು ನೀರಡಿಸಿತ್ತು (ಕವನ ಸಂಕಲನ)
ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೯೭
ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ (ನಾಟಕ)
ಸಹೃದಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡಮಿ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೯೭
ಖರೇ ಖರೇ ಸಂಗ್ಯಾಬಾಳ್ಯಾ (ಸಣ್ಣಾಟ)
ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬಳ್ಳಾರಿ– ೨೦೦೫

ಮಾಗ೯ ಸಂಪುಟಗಳು

ಮಾಗ೯ -೧
ನರೇಶ & ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೭೯
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೯೫, ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೨
ನರೇಶ & ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೮೮
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೧೯೯೫, ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೩
ಏಸ್ ಬಿ. ಏಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, & ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೯೭
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು -೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೪
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೦೦೪, ೨೦೦೭, ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೫
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೬
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೦
ಮಾಗ೯ -೭
ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೨೦೧೫