ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಾವರತ್ನಾಭರಣಸ್ತೋತ್ರ mmmm

ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ (ಪ್ರಾಚೀನ) ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ (ಆಧುನಿಕ)
ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಸಂಗ್ರಹ – ೧೯೭೪
ಶಿವಯೋಗಪ್ರದೀಪಿಕಾ – ೧೯೭೬
ಬಸವಸ್ತೋತ್ರ ವಚನಗಳು – ೧೯೭೬
ಇಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಭೂಪಾಲನ ಸಾಂಗತ್ಯ – ೧೯೭೭
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು -೧ – ೧೯೭೮
ಕೊಡಂಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಕೃತಿಗಳು – ೧೯೭೮
ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಾವರತ್ನಾಭರಣಸ್ತೋತ್ರ – ೧೯೭೯
ಆದಯ್ಯನ ಲಘು ಕೃತಿಗಳು – ೧೯೮೦
ನಿಂಬಸಾಮಂತ ಚರಿತೆ – ೧೯೮೧
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು -೨ – ೧೯೮೨
ಸಿರುಮಣ ನಾಯಕನ ಸಾಂಗತ್ಯ – ೧೯೮೩
ಸಿರುಮನ ಚರಿತೆ – ೧೯೯೧
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಷಟ ಸ್ಠಲ ವಚನ ಮಹಾಸಂಪುಟ – ೧೯೯೨
ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ -೪ – ೧೯೯೨
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು – ೧೯೯೩
ಸಂಕಿಣ೯ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೧ – ೧೯೯೩
ಗೊಲ್ಲಸಿರುಮನ ಚರಿತೆ – ೧೯೯೪
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರ ವಚನಗಳು – ೧೯೯೭
ಷಟ್ಸ್ಠ್ಲಲಶಿವಾಯಣ – ೧೯೯೯
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು – ೧೯೯೯
ಕಿತ್ತುರು ಸಂಸ್ಠಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ -೧ – ೧೯೯೯
ಹೊಸ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ – ೨೦೦೦
ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-೬ – ೨೦೦೨
ಸಿದ್ಧಮಂಕಚರಿತೆ – ೨೦೦೪
ತಗರ ಪವಾಡ – ೨೦೦೪
ಕಿತ್ತುರು ಸಂಸ್ಠಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ -೨೧ – ೨೦೦೫
ಬಾಲರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ – ೨೦೦೭
ಗುಂಡಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ – ೨೦೦೮
ಹಳೆಯ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ – ೨೦೦೮
ಪರಮಾನಂದ ಸುಧೆ – ೨೦೧೦
ವಚನ – ೨೦೧೨
ಕೊಡೇಕಲ ವಚನ ವಾಕ್ಯ – ೨೦೧೪
ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲ – ೨೦೧೪
ಕಿತ್ತುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ -೩ – ೨೦೧೫
ಹರಿಹರ ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಶರಣ ಕಥೆಗಳು – ೨೦೧೨
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ – ೧೯೮೨
ಅರಟಾಳ ರುದ್ರಗೌಡರ ಚರಿತ್ರೆ – ೨೦೦೨
ರಾಷ್ಟ್ರಧಮ೯ದ್ರಷ್ಟ್ರಾರಃ ಹಡೇ೯ಕರ ಮಂಜಪ್ಪ, ಸಂಪುಟ-೨ – ೨೦೦೬
ಹಾಲಭಾವಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ – ೨೦೦೭
ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೫ – ೨೦೦೭
ಡಾ. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ – ೨೦೦೮