ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರು

ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರು:

"ಹಸನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಸನಾದ 'ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ದೀಕರಣದಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದ ಶುದ್ದೀಕರಣವೂ ಮುಖ್ಯ."