ಸಹಾಯ

ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಗಜ್ಜಾಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ನಿಮಾ೯ಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಡಾ. ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಗಜ್ಜಾಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ:

  • ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪತ್ತಾರ, ಕೆಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ. (ಮೊ) 9448337235.

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ನೆರವು:

  • ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ, ಧಾರವಾಡ.
  • ಡಾ. ಬಾಳಣ್ಣ ಶೀಗೀಹಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ.
  • ಪ್ರಿ. ಶಶಿಧರ ತೋಡ್ಕರ್, ಧಾರವಾಡ.
  • ಡಾ. ಹನುಮಂತ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಧಾರವಾಡ.