ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರ ವಚನಗಳು

ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನ ಶಾಸ್ತ್ರ:

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದೇವರ ವಚನಗಳು:

siddaramaya vdevar vachanagalu

 

 

 

 

 

 

ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-೬:

vachana sankalana samput_6