ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಆಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನ್ಡನಿಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ್ಧಿತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದ 'ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನಾಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಕನ್ನಡ ನಾಮವಿಜ್ಞಾನ'- ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇವರ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನಗಳನ್ನೇ ಮೂಲಧನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದ ಇವು ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಅನುಸರಣೆಗಳೆನಿಸದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಚನೆಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನಾಶಾಸ್ತ್ರ'ವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾ|| ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕರು ಬರೆದ "ವಿದ್ವತ್ತು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇವು ನಮೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತು" ಎಂಬುದು ಮಾನನೀಯವೆನಿಸಿದೆ. ನಾಮವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಆಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ ನೇಮ ಕಾಫೆರನ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ಸಂದಿತು. ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 'ಶಬ್ದಮಣಿದಪ೯ಣ ಸಂಗ್ರಹ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ-ವೃತ್ತಿ-ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಆಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನ್ಡನಿಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ್ಧಿತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದ 'ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನಾಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಕನ್ನಡ ನಾಮವಿಜ್ಞಾನ'- ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇವರ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನಗಳನ್ನೇ ಮೂಲಧನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದ ಇವು ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಅನುಸರಣೆಗಳೆನಿಸದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಚನೆಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನಾಶಾಸ್ತ್ರ'ವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾ|| ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕರು ಬರೆದ "ವಿದ್ವತ್ತು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇವು ನಮೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತು" ಎಂಬುದು ಮಾನನೀಯವೆನಿಸಿದೆ. ನಾಮವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಆಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ ನೇಮ ಕಾಫೆರನ್ಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ಸಂದಿತು. ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 'ಶಬ್ದಮಣಿದಪ೯ಣ ಸಂಗ್ರಹ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹೊಸಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ-ವೃತ್ತಿ-ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ